Local Management Committee
Sr. No Name Post
1. Dr. Kumar Saptarshi President
2. Mr. Anvar Rajan Secretary
3. Mr. Ashutosh Shewalkar Member
4. Mr. Suneel Pateel Joint Secretary
5. Dr. Chandrashekhar Meshram Member
6. Adv. M. M. Gadkari Member
7. Dr. Shankar Kunnawar Member
8. Mrs. Rubina Patel Member
9. Dr. Suniti Dev Member
10. Mr. Anant Ahamadabadakar Member
11. Mrs. Rashmi Paraskar Member